loading

Tüysüz Hukuk Bürosu

10 Farklı ana dalda hizmetinizdedir.

Çalışma Alanlarımız

Tüketici Hukuku

Ceza Hukuku

Ülkemiz hukuk kurallarının hakim olduğu bir demokrasi ülkesi olmasına rağmen, toplum içinde haklarını bilmeyen birçok birey yer alır. Ekonomik, sosyokültürel, sağlık ve güvenlik alanlarında haklarını bilmeyen insanlar için çeşitli hukuk dalları bulunur. Bu hukuk kurallarından bir tanesi de tüketici hukukudur.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi her devletin vatandaşından ve çalışanından verdiği hizmet karşılığı aldığı bir ödemedir. Herkes vergi ödeme yükümlülüğüne tabidir, ama ne yazık ki bazı durumlarda usulsüzlükler olmaktadır. Bu usulsüzlüklerin sonucunda bazı mağduriyetler yaşanmaktadır. Hukuk büromuz vergi hukuku olduğu gibi daha birçok hukuk dalında hizmet veren bir bürodur. Vergi hukuku konusunda tam bir bütünlük sağlayarak çalışmaktadır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Gerek işletmeler olsun, büyük küçük ölçekli şirketler ya da norma kişiler her hangi bir sebepten dolayı hukuki yardıma ihtiyaç duyabilir. Hukuk konusu ne olursa olsun doğru adres ve kişilerden yardım almak son derece önemli. Hukuki konularda profesyonellerden alınmayan yardımlar istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hukukta uzmanlığın en çok öne çıktığı noktalardan biri ticaret ile ilgili konular.

İcra Hukuku

Real Estate

Ticaret Hukukunun temel konularından biri olan icra hukuku, icra ve iflas kanunu kapsamında değerlendirilir. İcra işlemi, borç ödeme işlemini kendi rızasıyla yapmayan kişi veya kuruluşlara uygulanan bir yaptırım işlemidir. İcra kavramı kapsamlı bir konu olmasının yanı sıra, yapılan her işlemin bir anlamının olduğu ve bu işlemlerden geriye dönüşün olmadığı bir süreçtir. Bu sebeple icra konusunda deneyimli kurum veya kişilerden bilgi alınması gerekir. Alınan bilgi ve değerlendirme neticesinde atılacak adımlar belirlenmelidir.

İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasında doğan anlaşmazlıkları konu edinen hukuk dalına, İş Hukuku denilmektedir. Bu tür davalar, İş Mahkemelerinde görülür fakat İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde bu davalar, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. İş Hukukunun hem işçiyi hem de işvereni koruyan kanunları vardır. İşçi ve işveren sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Haksız fiillerden doğan tazminat anlaşmazlıklarında, Tazminat Hukuku devreye girer. Tazminat davaları maddi veya manevi tazminat beklentisi ile açılabilir. Bunun yanı sıra tazminat davaları, ticari nitelikte olması veya olmamasına bakılmadan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Eğer, kişi devletin işlemlerinden ötürü zarar görmüş ve bu amaçla dava açmışsa buna tam yargı davası denilir ve bu türden davalar, idare mahkemesi ya da vergi mahkemelerinde görülür.

Tazminat Hukuku, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Tazminat Hukukunun amacı ise, kişilerin maddi ve manevi kayıplarının telafi edilmesidir.

Taşınmaz Davaları

Taşınmaz Davaları

Taşınmaz mallarla ilgili tapu kadastro yapılması gerekir. Kadastro, ülke sınırları içerisinde bir taşınmazın sınırlarının belirlenmesini sağlayan ve bu taşınmaz ile ilgili hukuki durumu ortaya çıkarmak için yapılan işlemlerdir. Kadastro işlemleri yapılarak taşınmazın kime ait olduğu belirlenir o kişi ya da kişiler adına tapu tescili oluşturulur. Taşınmaz davaları, tapu tescil işlemlerinde yapılan hataların düzeltilmesi ya da haksız mal edinmelerin engellenmesi için açılan davalardır.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile arasında birçok nedenle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca anlaşmazlıkların önüne geçilmek adına bazı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Aile ile alakalı tüm konular, Aile Hukuku kapsamında ele alınan konulardır. Aile Hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma, aile konutu, mal rejimleri, velayet ve nafaka gibi konularla ilgilenmektedir. Aile Hukuku kapsamındaki davalar, Aile Mahkemelerinde görülür. Medeni Kanun ile uluslararası sözleşmeler ve Hukuk Muhakemeleri kanunu çerçevesinde hizmet veren mahkemeler, özel hayatın gizliliğini korumaya büyük hassasiyet gösterir. Türk Medeni Kanunu ve uluslararası sözleşmeler, daha ziyade evlilik içerisinde kadını ve çocuğu koruma amacı taşımaktadır. Her hukuk branşı gibi, Aile Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar da müvekkilleri adına prosedürleri çözerek, davanın kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuk, idarenin yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevlerin düzenlenmesine ilişkin kuralları içeren bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, anayasada belirlenmiş olan ve idarenin faaliyet ve işlevlerinin düzenlenmesine ilişkin kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Kamuya tanınmış olan ayrıcalıklar ile bireye tanınmış olan hakların dengelenmesini sağlar. İdari mekanizmanın daha iyi bir şekilde işlemesi ve ilerlemesi adına sürdürülen faaliyetlerin denetlenmesi için gerekli olan bir hukuk dalıdır. İdare kapsamında yer alan kısımlar şu şekildedir:

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku suç ve cezaları belirleyen bir kamu hukuku dalıdır. Devlet toplumsal refahı sağlamak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bu otoriteyi elinde tutmaktadır. Bunu da kanunla belirler.

Ceza Hukuku Kaça Ayrılır?

Ceza hukuku genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku suç kavramını, suçlar için öngörülen cezayı ve cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenleri inceler. Özel ceza hukuku ise, suç teşkil eden eylemleri birer birer ele alarak suçların kapsam ve sınırlarını belirler. Ayrıca bu suçlara verilen cezaları inceler. Ceza hukuku hukukun özel bir dalıdır. Hukuk büromuzda ceza hukuku alanında uzman avukat kadromuz ile hizmet vermekteyiz. 

İhtiyacınız olan hukuki konularda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

05

Ne Dediler?

Ünlü hukukçular, yazarlar ve flozofların hukuk hakkında sözlerini belli periyodlarla sizlere takdim etmekteyiz..

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimi ile harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.
Bernard Shaw
Yazar
Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
Blaise Pascal
Teacher